top of page

תקנון חניון ותנאי שימוש באתר - חניון טיב טעם, ראשל"צ מזרח

 1.מדיניות ותנאי שימוש  

אנא קראו בעיון את תקנון החניון ותנאי השימוש באתר באופן מלא.

השימוש בדף הנחיתה (להלן - "האתר"), כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש בדף הנחיתה מעיד על הסכמת הלקוח (להלן "המשתמש" או "הלקוח") לכתוב בדף הנחיתה, בתקנון ובתנאי השימוש. חברת אי.פי.אי רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר ותקנון החניון מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, תחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם. תנאי השימוש ובתקנון החניון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.

האתר והחניון שומרים על פרטיות המבקרים והמשתמשים בו, הפרטים יישמרו בצורה חסויה ולא יועברו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין או עפ"י התקנון ללא אישור המשתמש ולא יעשה בהם כל שימוש למעט השימושים המפורטים להלן.

 

2.מדיניות ביטולים

ניתן לבטל את העסקה עד 14 ימי עסקים ממועד הרכישה ובלבד שמועד תחילת החנייה לא ייעשה בתוך 7 ימי עסקים קודם לקבלת השירות, קרי מועד תחילת החניה.

במקרה של ביטול יגבו דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ הנמוך מבניהם אך לא פחות מ-50 ₪ (כולל מע"מ).

 

בכדי לבטל את העסקה יש לשלוח מייל לכתובת -   info@ipi.co.il   

הבקשה תכיל את הפרטים הבאים (בקשה שלא תכיל פרטים מלאים לא תענה) –

העתק חשבונית המס שנשלחה או לחלופין מספר החשבונית/תאריך הנפקה/סכום כספי ששולם כולל מע"מ.

 • שם פרטי, משפחה ומספר טלפון של הפונה

 • מספר רכב שלגביו בוצעה הרכישה

 • 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי והסכום הכולל בש"ח ששולם

 • במידה והבקשה עומדת בדרישות תנאי הביטול, יבוצע החזר לאותו כרטיס אשראי

שבו בוצע התשלום.

 

3.מאגר המידע ואבטחת המידע        

על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. אולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה. המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע רכישה דרך האתר, כאמור, יישמרו במאגר המידע של חברת אי.פי.אי.

החניון  ינקוט בכל אמצעי האבטחה הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש.

4.שימוש במידע

השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על פי תנאי מדיניות אבטחת המידע, על פי הוראות הדין ולמטרת רכישת מנוי חניה.

חברת אי.פי.אי מתחייבת להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על ידי המשתמש או שהדבר נדרש לצורך בקשה שהעלה המשתמש או במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה או במקרה שחברת IPI תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.

5.אחריות המשתמש

המשתמש מסכים כי הוא בלבד יישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באינפורמציה הרשומה  באתר, לרבות צד שלישי.

6.זמינות האתר

חברת אי.פי.אי מתחייבת לטפל ולתחזק את האתר כמיטב יכולתה, יחד עם זאת חברת אי.פי.אי לא מתחייבת כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. כמו-כן אנו שומרים על הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.

7.קנין רוחני וזכויות יוצרים

האתר הינו בבעלות בלעדית והוא נכס רוחני של  חברת אי.פי.אי , אין ולא יהיו לאיש זכויות או תביעות כספיות או רוחניות כלשהן באתר בהווה או בעתיד, ללא חוזה כתוב וחתום  ע"י 2 גורמים מוסמכים מחברת IPI .

משתמש אינו רשאי להעביר, להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה  אשר מוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, ללא אישור מראש ובכתב מ-2 גורמים מוסמכים לכך בחברת IPI .

8.סמכות שיפוט

בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

על תקנון החניון ותנאי השימוש לרבות התנאים יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

 

9.חשוב לדעת

הכניסה לחניון בכפוף למחירון ולתקנון המופיעים בכניסה לחניון.

תהליך זיהוי הרכב בכניסה לחניון מתבסס על זיהוי לוחית רישוי הרכב, כך שחשיבות רבה ללוחית זיהוי תקינה ונקייה בקדמת הרכב.

​יש להמתין בסבלנות בעת המעבר במחסום ולשמור מרחק מכלי רכב אחרים.

יש להישמע להוראות בקרי החניון.

יש להקפיד לחנות על תא חניה אחד בודד, רכב שיחנה על שני תאים או יותר יחויב בתשלום בהתאם.

חוק השומרים וכל הכרוך בו אינו חל - עליך לנעול את רכבך ואין להשאיר ברכב חפצים

יקרי ערך.

10.מקומות שאסורים לחנייה

 • חנייה במקום המיועד לנכים כשאינך נכה

 • חנייה על שני תאי חניה או יותר בו זמנית

 • חסימת כלי רכב

 • חסימת צירי תנועה

 • חנייה בשפת המדרכה המסומנת בצבע אדום-לבן

 • חניה על מדרכות

 • חנייה בניגוד למחסום או שילוט שיוצב ע"י אי.פי.אי

11. יצירת קשר:

 • חדר בקרה חניון- מייל: - info@ipi.co.il. טלפון: 03-9595777

 • לשירות לקוחות יש לפנות לכתובת מייל info@ipi.co.il

12.תקנון חניון

התשלום הינו עבור זכות החניה בחניון בלבד ולא עבור כל שרות אחר , לרבות שרותי שמירה השגחה וכד' ולפיכך ,לא יחולו בנסיבות העניין הוראות חוק השומרים התשכז-1967 וחובות הכלולות בו ואין בתשלום זה כדי להטיל חובה כלשהי על מפעילי החניון ו/או חברת  אי.פי.אי ו/או מטעמה .

 

אין מפעיל החניון ו/או חברת אי.פי.אי ו/ או מי מטעמה אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או אובדן לגוף או לרכוש , כלפי החונה ו/או רכבו בחניון ו/או צד ג' כלשהוא, הקשורים במישרין או בעקיפין עם חניית כלי הרכב בחניון , לרבות בקשר ליציאת הנוסעים מהחניון ו/או לחזרתם לחניון ו/או השימוש במתקנים העומדים לרשות הבאים אליו ו/או נסיעה בחניון, מכל סיבה שהיא .

 

הציבור מוזהר לנעול את דלתות הרכב עם השארתו בחניון ולהפעיל את אמצעי המיגון הקיימים ברכב.

אין להשאיר חפצי ערך ברכב מכול מן וסוג שהוא.

הנוהג ברכב הנכנס לחניון מחויב לנהוג על פי כל התמרורים המוצבים בו.

 

הנוהג ברכב חייב לשמור על כללי ונהלי החניון ולהישמע להוראות עובדי החניון.

הכניסה לחניון מותרת לכלי רכב פרטיים בלבד, אסור להיכנס לחניון עם אופנועים, קטנועים, אופניים חשמליים וכיוצ"ב, משאיות, קרוונים ועגלה נגררת.

החניה מוגבלת לכניסה אחת ויציאה אחת בלבד.

הכניסה לחניון מעניקה זכות חניה בלבד במקומות המסומנים.

הנהלת החניון אינה אחראית לדו"חות חניה במידה וירשמו על ידי משטרת ישראל ו/או הרשות המקומית

בגין חניה שלא בהתאם להוראות התעבורה בתחום החניון.

השימוש בחניון מהווה הסכמה מלאה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

הנהלת החניון תהיה רשאית לשנות ו/או לקבוע הוראות נוספות מעת לעת ולפי שיקול דעתה.

bottom of page